Takster

Takster 2020

Betaling for børn i dagtilbud, SFO og fritids-ungdomsklubber.

Kommunalbestyrelsen har med virkning fra 1. januar 2020 fastsat forældrenes månedlige egenbetaling således:

Dagpleje: 3365,-

Vuggestue: 3365,-

Vuggestue, deltidsplads: 2830,- 

Børnehave: 1960,-

Børnehave, deltidsplads: 1670,- 

Fritidsklub: 837,- 

Ungdomsklub: 221,- 

Herudover har følgende institutioner særlig egenbetaling som dækker frokostmåltid:

Børnehuset Pilen (Valmuen):

Vuggestuen: 3993,- 

Børnehaven: 2639,-

Taarbæk Børnehus: 

Vuggestuen: 3993,-

Børnehaven: 2639,-

Børnehuset Stoppestedet:

Vuggestuen: 4124,-

Børnehaven: 2719,-

Børnehuset Trinbrættet: 

Vuggestuen: 4124,-

Børnehaven: 2719,-

Børnehuset Hjortholm:

Vuggestuen: 4124,-

Børnehaven: 2719,-

Andre dagtilbud:

Rudolf Steiner børnehaven Enhjørningen: 1560,- Åbent 42,5 timer pr. uge

Rudolf Steiner børnehaven Stjernedalen: 1285,- Åbent 35 timer pr. uge

Fælles for alle er, at der opkræves 11 måneder om året, idet juli måned er betalingsfri, dog kun hvis man både bor og benytter dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

I integrerede institutioner skifter egenbetalingen til børnehavetakst pr. d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Dette gælder også i børnehuse hvor der er aldersintegrerede grupper. 

Hvis barnet flyttes fra vuggestue til børnehave før det fyldte 3. år, skifter taksten hermed. 

Takstfastsættelse og tilskud:

Forældrenes egenbetaling for dagpleje, vuggestue og børnehave må i følge Dagtilbudsloven maksimalt udgøre 25% af institutionens driftsudgifter. Det kommunale tilskud udgør således mindst 75% af bruttoudgifterne.

Betaling:

Betalingen forfalder månedsvis forud. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr. 

Friplads og søskendetilskud:

Efter ansøgning kan der gives tilskud til økonomisk friplads. For at være berettiget til hel eller delvis fripladstilskud skal den årlige husstandsindkomst i 2020 være under kr. 536 800,-. Der kan opnås fuldt fripladstilskud, hvis indkomsten er kr. 181 501,- eller derunder. Fripladsskalaen forhøjes i år 2020 med kr. 63506,- for enlige forsørgere. 

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end 1 barn i dagtilbud, SFO eller fritids/ungdomsklub. Søskendetilskuddet på 50% af forældrenes egenbetaling ydes til den eller de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. 

Tilskud til pasning af egne børn:

Forældre med børn i alderen 6 måneder til den måned hvor barnet fylder halvandet år, kan vælge selv at passe deres barn/børn. 

Tilskuddet i år 2020 er på kr. 7521,- pr. måned. Da tilskuddet ydes til forældre der selv ønsker at passe deres barn/børn, kan forældrene ikke samtidig modtage anden indkomst, eller have barnet optaget i dagtilbud. 

Tilskud til privat børnepasning:

Privat børnepasning betyder, at forældre som et alternativ til offentlig pasning kan vælge at få tilskud til ansættelse af en privat børnepasser. Lyngby-Taarbæk Kommune giver i år 2020 et månedligt tilskud på maks. kr. 6636,- til børn i alderen 6 måneder til barnet fylder 3 år. Der gives tilskud på maks. kr. 3739,- til børn i alderen 3-6 år. 

Kombinationstilbud:

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til privat pasning uden for institutionens åbningstid (fleksibel pasning). Forældre eller enlige forsørgere, som kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for børnepasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan vælge et kombinationstilbud til deres barn. Kombinationstilbud kan tilbydes børn i alderen 6 måneder og indtil skolestart. 

Deltidspladser i dagtilbud:

Fra 1. januar 2019 kan forældre på barsles- eller forældreorlov vælge en deltidsplads i dagtilbud til en reduceret takst. Muligheden gælder også for forældre, som delvist har genoptaget arbejdet i forbindelse med barsel. En deltidsplads giver ret til pasning i dagtilbuddet maks. 30 timer ugentligt. Ordningen gælder for børn i alderen 26 uger frem til skolestart. 

Frit valg: 

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne betyder, at man har mulighed for at få plads til sit barn i et dagtilbud i en anden kommune end den kommune, man bor i. Hvis dagtilbuddet i den anden kommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal forældrene selv betale merudgiften. Hvis dagtilbuddet er billigere, vil forældrenes egenbetaling blive tilsvarende billigere. 

Frit valg af skole: 

Hvis man vælger en skole og SFO i en anden kommune end bopælskommunen, betales den kommunes takst, som er dyrest.

Udmeldelse: 

Udmeldelse af dagtilbud, SFO eller fritids/ungdomsklub skal ske skriftligt til Pladsanvisningen med 1 måneds varsel til den 15. eller 30/31. i måneden. Dette gøres på www.ltk.dk under `Digital Pladsanvisning`.